Graslandbemesting 2024 in de startblokken

Vanaf morgen zou er mengmest mogen uitgereden worden in Vlaanderen. We zeggen “zou”, want de bodem gaat nog niet veel machines in het veld toelaten. Het warme najaar, en de hoge temperaturen doorheen de winter zorgen er voor dat het gras al actief wordt en stikstof begint op te nemen. Door de overvloedige regenval is er echter niet veel stikstof meer over voor het gras. Laat je echter niet vangen door te vroeg het land op te trekken. De schade neem je mee in de rest van het groeiseizoen.

Voor akkerland is er nog meer dan tijd genoeg om te denken aan bemesten. Gras is echter al actief, en heeft nood aan stikstof. De vele regen van de laatste maanden zorgt voor een verzadigde bodem waardoor de draagkracht sterk is afgenomen en het risico groot is op af/uitspoelen van de opgebrachte mengmest. Runderdrijfmest met een vrij hoog aandeel aan organische stikstof heeft tijd nodig om te mineraliseren. Deze moet dus zodra de bodem het toelaat uitgereden worden. Mestsoorten zoals digestaat of dunne fractie hebben een snellere werking en laten meer ruimte op de kalender.

Hou rekening bij het uitrijden van mest met de bodemconditie. Maak gebruik van de verschillende technische mogelijkheden om de bodemdruk zo laag mogelijk te houden. Denk daarbij aan lagedrukbanden, bandendrukwisselsystemen, rijden in hondegang of het inzetten van lichte(re) combinaties in de vorm van sleepslangen. Ook bij het bemesten met kunstmest moet er rekening gehouden worden met draagkracht van de bodem en gekozen worden voor toepassingen met zo weinig mogelijk bodemdruk.

Net zoals vorig jaar is er geen derogatie (afwijking) mogelijk op de bemestingsnormen. De Europese Commissie laat dit niet toe door de slechte waterkwaliteit in een groot deel van de gebieden in landbouwgebruik. De maximale bemestingsnormen van 170 kg N/ha uit dierlijke mest blijven van kracht. Mest die niet gebruikt kan worden, wordt opgeslagen of verwerkt. De regels rond de minimumafstand van 5 meter tot waterlopen, waterbekkens, waterlichamen en moerassen blijven hetzelfde. Concreet mag je niet bemesten met dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen in een strook van 5 meter tot de waterloop of tot een waterlichaam. In VEN-gebieden en aan steile hellingen bedraagt die afstand 10 meter. Om zeker te zijn welke waterlopen of -lichamen zich op jouw grond bevinden kan je terecht bij  het e-loket Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de app LV-AgriLens of het Geoloket landbouw.

%d bloggers liken dit: