Tijdelijke opslag van water, doe het waar het kan.

De afgelopen weken stroomde heel wat water van het veld richting de gracht en verder weg. Met de afgelopen jaren in gedachten is dit zonde. De komende dagen wordt nog redelijk wat neerslag verwacht, volgens de weersberichten blijft het nat tot begin juni. Hoe kan dit water opgevangen worden voor droge periodes later dit jaar?

De voorbije decennia is ons waternetwerk ontwikkeld voor een snelle afvoer door drainage, grachten en beken. Dat dit niet de beste situatie is, dat was de voorbije droge zomers duidelijk. Nu het een nattere periode is, is het de ideale moment om hier iets aan te doen. Enkele eenvoudige ingrepen kunnen al helpen bij de overvloedige neerslag die nu valt.

Indringing verbeteren
Een vlotte afvoer van water heeft tot gevolg dat dit water niet kan doordringen tot de diepere grondlagen, waar het de grondwatertafel kan aanvullen. Door deze afvoer af te remmen kan meer water doordringen in de bodem waar het beschikbaar blijft voor latere, droge dagen. Dit afremmen kan door bijvoorbeeld dammetjes op te werpen in grachten. Dergelijke dammetjes kunnen bestaan uit houten balken die ingegraven worden, maar ook strategisch geplaatste stenen kunnen hier voor dienen. De afvoer van daken van loodsen en stallen kan opgevangen worden in een regenwaterput. De overloop van dergelijke putten kan terecht komen in een beek, maar het is beter deze af te leiden naar een locatie waar het water kan indringen in de bodem. Dit kan een poel of een WADI (infiltratievoorziening) zijn indien daar de ruimte voor is. Is ruimte beperkt, dan kan er ook een infiltratieput of -kolk voorzien worden. Deze werken echter alleen indien de grondwatertafel laag genoeg is.

Regenwater opslaan
 Water de kans geven om de grondwatertafel te bereiken zorgt op langere termijn voor verbetering. In geval van droogte is er echter een directe toegang tot water nodig om bijvoorbeeld te kunnen beregenen. Met de regen die de afgelopen dagen is gevallen, en de neerslag die nog voorzien wordt, is voldoende opslag noodzakelijk. Wanneer de regenwaterputten gevuld zijn kunnen mobiele systemen voor extra opslag zorgen. Bjorn De Busschere van De Busschere Agri, importeur van Alligator voor België: “Wanneer bij veel neerslag de putten en bassins vol geraken, dan kunnen er nog andere systemen ingezet worden, zoals flexibele tanks. Bij Alligator zijn er specifiek voor water de L-tanks,  waarin tot 2.000 m³ water kan opgeslagen worden. Nu het mestseizoen achter de rug is, kunnen ook mestzakken eventueel ingezet worden. Bij de installatie van zo’n L-Tanks of mestzakken is het wel van belang dat deze op een vlak terrein geplaatst worden.”
“Voor een tijdelijke plaatsing van zo’n flexibele wateropslag is in principe geen vergunning nodig, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan,” zegt Delphine Kimpe van DLV. “Zo mogen deze zakken maximaal 120 dagen na elkaar op dezelfde plaats liggen, mogen ze niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied liggen en mag er voor de plaatsing niet ontbost worden. Naast deze voorwaarden zijn er nog een aantal regels van toepassing. Voor de plaatsing is het dus best om eerst je licht op te steken, dat kan bij ons, maar bijvoorbeeld ook bij de milieudienst van de gemeente waar de zak geplaatst wordt.”
Het gebruik van mestzakken voor wateropslag is ook gebonden aan voorwaarden. “Kunststof opslagzakken, specifiek voor water, daar is zeker geen probleem mee. Het is echter anders wanneer deze zakken in het voorjaar gebruikt worden voor mest,” nuanceert Leen  Van den Berg, woordvoerder VLM. “De zakken die voor mest gebruikt worden, dienen eerst grondig gereinigd te worden voor er water kan in opgeslagen worden. Indien dit niet gebeurd kunnen resten mest het water verontreinigen. Dit heeft bij controle de nodige gevolgen.”

 

%d bloggers liken dit: